ردیف محصول واحد قیمت قیمت (تومان)
1 سیم خاردار خطی کیلوگرم ------ تومان
2 سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر کیلوگرم ------ تومان
3 سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر کیلوگرم ------ تومان
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر کیلوگرم ----- تومان
5 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر کیلوگرم ----- تومان