سیم خاردار یکی ارکن های مهم و امنیتی هست. و در قسمت فوقانی یا در مرکزی فنس ، یا توری و یا حصاری به کار میرود.

استفاده از سیم خاردار علاوه بر افزایش امنیت به زیبایی کار می افزاید.

انواع سیم خاردار ها به شرح زیر میباشد :

1-سیم خاردار خطی     2/5×2      2/5 × 2/5

2-سیم خاردار حلقوی سوزنی      60 _ 90

3_ سیم خاردار  تیغی  تبری :         به سفارش مشتری

4-سیم خاردار  حلقوی تبری    60_ 70_  90


معیارهای سیم خاردار

  سایز مفتول
    آرایش سیم ها
سیم خاردار دارای انواع زیر است:
    سیم خاردار خطی
    سیم خاردار حلقوی
    سیم خاردار حلقوی تیغی (تبری حلقوی)
محصولات جایگزین سیم خاردار به شرح زیر است:
    گابیون
    توری مرغی
    توری پرسی
    توری لوزی
    حصاری
    فنس
    مفتول
    مش